mindre skrift / større skrift

§ 1. Navn og hjemsted:

Foreningens navn er ESBJERG SENIOR ERHVERV i Region Syd med hjemsted i Esbjerg kommune.

 

§ 2 Formål:

Foreningens formål er - via selvaktivering - at medvirke til at ikke beskæftigede jobsøgende over 50 år opnår ordinære jobs på arbejdsmarkedet og at fremme nye beskæftigelsesområder for målgruppen.

 

§ 3 Aktiviteter - består af:

  a) Etablering af intern og eksternt netværk til jobsøgning.

  b) Projektudvikling.

  c) Afklaring af uddannelsesbehov for målgruppen.

  d) Videns- og erfaringsformidling for erhvervsaktive seniorer.

  e) Samt fremme projekter til fremme af nye jobområder for seniorer, eksempelvis hjemmearbejdspladser, vikarjobs og nye forretningsinitiativer.

  f) Desuden andre aktiviteter der naturligt indgår i selvaktiveringen, eksempelvis lokalt samarbejde med Jobcenter, andre aktører, A-kasser, lokale arbejdsgiverinteressenter og lignende.

 

§ 4 Medlemskreds og medlemsforpligtigelser:

  a) Som A-medlemmer kan optages ikke-beskæftigede jobsøgende personer over 50 år, som enten er forsikrede, kontanthjælpsmodtagere, jobsøgende efterlønsmodtagere, pensionister, fritstillede eller jobsøgende ledige uden offentlig forsørgelse.

  b) Alle A-medlemmer underskriver en Tro & Love erklæring på, at de tilhører målgruppen.

  c) A-medlemmer betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent, har stemmeret og er valgbar til bestyrelsen.

  d) A-medlemmer forpligter sig til hver måned at aflevere opgørelse over antal dagpengetimer i foreningen, hvilket er foreningens grundlag som medfinansiering. Opgørelsen afleveres til foreningens kasserer senest den 10. i efterfølgende måned.

  e) Som B-medlemmer kan optages erhvervsaktive seniorer. Disse betaler et af bestyrelsen fastsat minimumkontingent.

  f) B-medlemmer har ikke stemmeret - kan ikke deltage i netværkskurser, men kan deltage i eksempelvis medlemsmøder og andre foreningsaktiviteter.

  g) Flertallet af bestyrelsesmedlemmer skal være A-medlemmer.

  h) Foreningens formand skal være A-medlem.

  i) Udmeldelse kan ske med dags varsel ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen. Evt. indbetalt kontingent og frivilligt bidrag tilbagebetales ikke.

  j) Generalforsamlingen kan med simpelt flertal ekskludere et medlem, der modarbejder foreningens formål og retningslinjer i øvrigt.

 

§ 5 Økonomi:

  a) Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

  b) Foreningens drift og regnskab skal tilrettelægges således, at det opfylder ”Bekendt­gørelsen om administration af tilskud fra puljer under ”den til enhver tid gældende bekendtgørelse og styrelse".

  c) Regnskabet, der revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret eller registreret revisor, afsluttes senest den 1. marts i det følgende år.

  d) Der ydes intet vederlag for det frivillige arbejde til nogen medlemmer, idet der udelukkende er tale om individuel eller kollektiv jobsøgning og dermed en forbedret jobsituation for alle medlemmer.

  e) Kørsels-, rejse- og opholdsudgifter for foreningen / netværket skal afregnes efter statens regler.

 

§ 6 Tegningsregler og forpligtigelser:

  a) Foreningen tegnes udadtil af formanden plus yderligere et bestyrelsesmedlem.

  b) Ved. evt. optagelse af lån, samt pantsætning af tilgodehavender, tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

  c) For foreningens forpligtigelser hæfter alene foreningens midler, idet ingen medlemmer hæfter for foreningens eventuelle gæld.

 

§ 7 Generalforsamling:

  a) Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

  b) Den ordinære generalforsamling holdes hvert år senest i marts måned. Indkaldelsen sker således, at alle medlemmer modtager dagsorden mindst 14 dage før generalforsamlingstidspunktet.

  c) Stemmeberettigede er alle A-medlemmer, der opfylder medlemskriteriet på generalforsamlingstidspunktet.

  d) Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

  e) Der gennemføres skriftlig afstemning hvis blot ét stemmeberettiget medlem ønsker det.

  f) Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde:

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.

2. Formandens beretning.

3. Regnskabsaflæggelse i forhold til årets budget.

4. Resultataflæggelse i forhold til årets resultatmål.

5. Behandling af indkomne forslag (skal være formanden i hænde 7 dage før generalforsamlingen).

6. Bestyrelsens økonomiske budget for det kommende år.

7. Bestyrelsens resultatmål for det kommende år.

8. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.

9. Fastsættelse af antal af bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen består af 5 – 7 medlemmer.

10. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Hele bestyrelsen er på valg hvert år (genvalg kan finde sted).

11. Valg af revisor.

12. Eventuelt.

  g) Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.  Dirigenten beslutter afstemning – og optællingsmetode ved alle valg.

  h) Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovlig indvarslet. Beslutninger træffes ved simpelt flertal blandt de tilstedeværende stemmeberettigede. Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves 2/3 flertal af de fremmødte A-medlemmer, samt at de påtænkte vedtægtsændringer fremgår af indkaldelsen.

 

§ 8 Ekstraordinær generalforsamling:

Flertallet af bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling og ligeledes kan 10 A-medlemmer skriftligt overfor bestyrelsen fremsætte begrundet anmodning om indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter, at anmodningen er fremsat. Indkaldelsesfristen til ekstraordinær generalforsamling er 7 dage.

 

§ 9 Foreningens daglige ledelse:

  a) Foreningens daglige ledelse er en bestyrelse på 5 – 7 personer efter generalforsamlingens beslutning.

  b) Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med foreningens vedtægter.

  c) Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og indkaldelsesvarsel for bestyrelsesmøder.

  d) Bestyrelsen fører en protokol over bestyrelsens arbejde samt en generalforsamlingsprotokol.

  e) Bestyrelsesmøder holdes mindst 10 gange årligt.

  f) Senest 7 dage efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer.

  g) Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen i valgperioden udpeger den tilbageværende bestyrelse et nyt bestyrelsesmedlem blandt A-medlemmerne, hvorefter der sker ny konstituering.

  h) Bestyrelsen sikrer sig, at ”den til enhver tid gældende bekendtgørelse og styrelse" altid har kendskab til hvem, der pt. er formand, næstformand og kasserer.

  i) Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsen er til stede ved et indvarslet bestyrelsesmøde. Alle afgørelser sker ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

  j) Bestyrelsen sikrer, at medfinansiering i form af ”dagpengetimer” løbende bliver registreret efter ”den til enhver tid gældende bekendtgørelse og styrelse" retningslinjer - samt at antal årlige tilkomne medlemmer og antal medlemmer genindtrådt på arbejdsmarkedet, kan opgøres og dokumenteres i form af navn og adresse.

  k) Bestyrelsen sikrer, at foreningens regnskab følger den vejledende kontoplan, at udbetalingsanmodninger til ”den til enhver tid gældende bekendtgørelse og styrelse" sker via standardskema, samt sikrer dataregistrering til standardevalueringsskema.

  l) Bestyrelsen sikrer, at foreningens regnskab inkl. medfinansiering, revideres og underskrives af den generalforsamlingsvalgte revisor inden generalforsamlingen.

 

§ 10 Foreningens opløsning:

  a) Ophævelse af foreningen kan kun finde sted, når 2/3 af de fremmødte A-medlemmer er enige heri på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 2 ugers mellemrum.

  b) Ophører foreningen efter ekstraordinær generalforsamling, bortsælges foreningens aktiver i det omfang, de er optaget på inventarlisten som anskaffet for midler, der er bevilget af ”den til enhver tid gældende bekendtgørelse og styrelse". Det ved bortsalg indkomne provenu returneres til ”den til enhver tid gældende bekendtgørelse og styrelse".  Foreningens andre aktiver tilfalder en anden frivillig organisation i Region Syd efter generalforsamlingens bestemmelser herom.

 

§ 11 Datering:

Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 02. maj 2001 og senest verificeret på den ordinære generalforsamling den 05.03. 2014.

Bliv medlem:


Navn:
e-mail:*
Tlf:
Postnr/by:
Evt besked:
  • bets10 - casinomaxi - iddaa siteleri