Privatlivspolitik for netværksforening Senior Erhverv (SE) Sydsjælland

25-10-2018

Senior Erhverv Sydsjællands dataansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi som seniornetværk kun behandler personoplysninger til bestemte formål og det sker ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Senior Erhverv Sydsjælland er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: Ditte Nukunu, formand for bestyrelsen

Adresse: Militærsvinget 13, 4700 Næstved

CVR: 29551790

Telefonnr.: 5577 4568

Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Website: www.seniorerhverv-sj.dk

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

1)   Medlemsoplysninger:

-      Almindelige personoplysninger:

o   Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse, billede, CV data

-      Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:

o   Ingen

2)   Oplysninger om bestyrelsesmedlemmer og tovholdere:

-      Almindelige personoplysninger:

o   Kontaktoplysninger som adresse, telefonnummer og e-mailadresse, som ved medlemsoplysninger

o   Andre oplysninger om tillidsposter, andre hverv i relation til netværksforeningen og bankkontonummer

-      Personoplysninger, der kan være tillagt en højere grad af beskyttelse:

o   CPR-nummer af bestyrelsesmedlemmer, som anvendes ved evt. forespørgsel af netværksforeningens revisor ved årets regnskabsaflæggelse (pga. hvidvaskloven)

Dine medlemsoplysninger kan altid tilgås og gennemgås via medlems-login på netværksforeningens website.

Her indsamler vi oplysninger fra

Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder:

 • Der er ingen andre kilder som anvendes

Netværksforeningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

Lovlige grunde til behandling er særligt:

 • Netværksforeningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)
 • At det er nødvendigt for at opfylde en aftale med dig
 • Behandling efter lovkrav (eks. skattelove, hvidvasklov, bogføringsbestemmelser)
 • Behandling med samtykke

Formålene:

1)   Formål med behandling af medlemsoplysninger:

 • Netværksforeningens medlemshåndtering, herunder kontingent-opkrævning og timeopgørelser
 • Som led i netværksforeningens jobsøgningsaktiviteter, andre aktiviteter og andre formål i henhold til netværksforeningens vedtægter, herunder planlægning, gennemførelse, opfølgning, koordinering og håndtering af opgaver og kommunikation
 • Overblik over og forbedring af erfaringer og kompetencer, herunder kursustilbud
 • Udbetaling af rejse- eller kørselsgodtgørelser, refusioner og lignende
 • Opfyldelse af lovkrav, herunder opfyldelse af Bekendtgørelse nr. 1276 af 31.10.2016
 • Administration af din relation til os

2)   Formål med behandling af oplysninger på bestyrelsesmedlemmer og tovholder:

 • Se beskrivelser under ”Formål med behandling af medlemsoplysninger”
 • Håndtering af bestyrelsesmedlemmernes og tovholdernes hverv i netværksforeningen

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

 • Udøvelse af jobsøgnings, selvhjælps og medlem-til-medlem hjælps aktiviteter, herunder udfærdigelse af nyhedsbrevlister, deltagerlister, aktivitetsgruppe lister, kursuslister m.v.
 • Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling
 • Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.
 • Afholdelse af sociale arrangementer samt andre netværksaktiviteter
 • Brug af situationsbilleder taget i netværksforeningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i netværksforeningen
 • Videregivelse af dit billede og dine CV oplysninger til arbejdsgivere, ved forespørgsel aktivt-direkte hos netværksforeningen eller passivt via det landsdækkende CV katalog, drevet af SE Danmark, ved Landskoordinator
 • Da netværksforeningen er en del af Senior Erhvervs landsdækkende fællesskab og i samarbejde med Landskoordinators Senior Erhverv Danmark, sker der videregivelse af oplysninger om bl.a. kursus-, ERFA- og SE seminar deltagelse til Landskoordinator og andre SE netværksforeninger, for at deltagerne kan modtage information og aktivitets- og kursusinformation.
 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af netværksforeningen
 • Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Videregivelse af dine personoplysninger

I forbindelse med Senior Erhverv Sydsjællands generelle aktiviteter sker der videregivelse af oplysninger om deltagelse i aktiviteter udbudt af Senior Erhverv Danmark gennem Landskoordinator til Landskoordinator.

Der sker videregivelse af oplysninger om bestyrelsesmedlemmer og tovholdere i relevant omfang til Landskoordinator og i et specifikt omfang til Styrelse for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem, bestyrelsesmedlem eller tovholder af netværks-foreningen:

Medlemmer:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 5 år efter kalenderåret for din udmeldelse af netværksforeningen

Medlemmer, herunder også bestyrelsesmedlemmer og tovholdere:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Bogføringsbilag, herunder f.eks. kørselsbilag, og timeopgørelser skal gemmes i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som bilaget eller opgørelsen drejer sig om
 • Andre relevante oplysninger til opfølgning og stillingtagen til eventuelle krav gemmes i 5 år efter medlemskabet er ophørt

Vi opbevarer dog oplysninger på såvel medlemmer, bestyrelsesmedlemmer og tovholdere til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

       Retten til at blive oplyst om behandlingen af data

       Retten til indsigt i egne personoplysninger

       Retten til berigtigelse

       Retten til sletning

       Retten til begrænsning af behandling

       Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)

       Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst. 

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores website.

                                                                                                            

Endelig version udarbejdet d. 25. oktober 2018

Kontorvagter november 2020
 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag   Lørdag Søndag
 2.    Knud/Thyge  3.    Gina /Thyge   4.    Ditte /   5.     Knud/ Anne 
 6.    Ditte/    7.  8.
 9.   Thyge/Ebbe  10.  Gina/Thyge  11.  Ditte  12.   Ditte/Ulla  13.  Gina  14.  15.
 16. Ditte/Ebbe
 17.  Gina/Ulla
 18.      /Pia  19.   Knud/Ulla  20.   21.  22.
 23. Tine/   24.         /Ulla  25.     /Ditte  26.          /Anne  27.   28.  29.
 30. Ebbe/Ulla            

 

Det navn der står først er kontorvagt 1
Byd gerne ind, når du kan se der mangler en vagt. Ring eller send en mail til kontoret. På forhånd tak :-)
 
 

Kontorvagter december 2020
 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag   Lørdag Søndag
   1.   Ebbe/Ulla  2.      3.     ?   / Anne 
 4.    5.  6.
 7.   Ebbe  8.   Ebbe/Anne  9.    10.   ?  / Anne  11.   12.  13.
 14. Ebbe/Ulla
 15. Ebbe/Anne
 16.     17.   ?  / Anne  18.   19.  20.
 21.   22.           23.     24.           25.   26.  27.
 28.  29.   30.  31.       
CV-kataloget

Hvorfor blive medlem af Senior Erhverv Sydsjælland?

  Som medlem bliver du en del af 22 selvstændige og velfungerende netværk, der arbejder aktivt på at få seniorer tilbage på arbejsmarkedet

  Som medlem bliver dit CV og dine kompetencer synlige (du er anonym) i vores landsdækkende CV-katalog, som alle virksomheder har gratis adgang til

  Som medlem kan du indgå i arbejdsgrupper og på den måde være med til at arbejde aktivt for at markedsføre seniorer som en vigtig resurse, når det drejer sig om kompetent arbejdskraft

  Som medlem udvider du din omgangskreds af sjove og hyggelige mennesker

Hvad koster det at blive medlem?

Det koster 10 kr. om måneden og et indmeldelsesgebyr på kun 100 kr ( engangs beløb ). at være medlem af Senior Erhverv Sydsjælland. Kontingentet opkræves for et år ad gangen.

Ønsker du at blive medlem af Senior Erhverv Sydsjælland, er du velkommen på kontoret, hvor vi har åbent alle hverdage fra kl. 9-13. Du finder os på

Militærsvinget 13
4700 Næstved
Tlf. 5577 4568

Du kan også udfylde formularen til højre, så vil vi efterfølgende kontakte dig og invitere dig til en introduktion, hvor du kan blive meldt ind og aftale de første aktiviteter du deltager i.
Vi er et selvaktivierende netværk - der sker kun det vi selv arrangerer.

 

 

Vedtægter for Senior Erhverv Sydsjælland

 

§ 1. Navn og hjemsted.

Foreningens navn er Senior Erhverv Sydsjælland. Foreningen har hjemsted i Næstved i Region Sjælland.

 

§ 2 Formål.

Foreningens formål er:

a)      Via selvaktivering, at medvirke til, at ikke beskæftigede jobsøgende over 50 år opnår ordinære jobs på arbejdsmarkedet, og at fremme nye beskæftigelsesområder for målgruppen.

b)      At synliggøre medlemmernes ressourcer overfor erhvervsliv, stat, region og kommune.

c)      At klarlægge og medvirke til en eventuel opgradering af medlemmernes kvalifikationer, så de til enhver tid matcher arbejdsmarkedets krav.

d)     At motivere medlemmerne til selvaktivering for at udskyde eller minimere den offentlige indsats og omkostning, idet medlemmerne er initiativtagere overfor det omgivende samfund.

 

§ 3 Aktiviteter.

Aktiviteterne består af:

a)      Etablering af internt og eksternt netværk til jobsøgning.

b)      Projektudvikling.

c)      Afklaring af uddannelsesbehov for målgruppen.

d)     Videns – og erfaringsformidling for erhvervsaktive seniorer.

e)      At fremme projekter til udvikling af nye jobområder for seniorer, eksempelvis hjemmearbejdspladser, vikarjobs og nye forretningsinitiativer.

f)       Andre aktiviteter, der naturligt indgår i selvaktiveringen, eksempelvis lokalt samarbejde med jobcentre, andre aktører, A- kasser, lokale arbejdsgiverinteressenter og erhvervskontorer, mv.

 

§ 4 Medlemskreds og medlemsforpligtigelser.

a)      Som A-medlemmer kan optages ikke-beskæftigede, jobsøgende personer over 50 år, som enten er forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere, fleksjobvisiterede, jobsøgende efterløns- eller fleksydelsesmodtagere, pensionister (herunder førtidspensionister), fritstillede eller jobsøgende ledige uden offentlig forsørgelse.

b)      Alle A-medlemmer, der tilhører målgruppen, skal underskrive en tro og love erklæring om, at de tilhører målgruppen. Dette gælder både medlemmer, der har pligt til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet (A1-medlemmer) og medlemmer, der ikke har rådighedspligt (A2-medlemmer).

c)      A-medlemmer forpligter sig til hver måned at aflevere opgørelse over antal dagpengetimer i foreningen, hvilket er foreningens grundlag som medfinansiering. Opgørelsen afleveres til foreningens kasserer senest den 4. i følgende måned.

d)     Som B-medlemmer kan optages erhvervsaktive seniorer og andre. B-medlemmer kan normalt ikke deltage i netværkskurser arrangeret af Senior Erhverv Danmark, men kan deltage i alle andre foreningsaktiviteter.

e)      A- og B-medlemmer betaler det af generalforsamlingen fastsatte indmeldelseskontingent og løbende kontingent.

f)       Udmeldelse skal ske skriftligt og kan ske med dags varsel. Indbetalt kontingent og frivilligt bidrag tilbagebetales ikke.

g)      Generalforsamlingen kan med simpelt flertal ekskludere et medlem, der objektivt modarbejder foreningens formål og retningslinier i øvrigt.

h)      Foreningen er forpligtet til at overholde den til enhver tid gældende lovgivning i forhold til behandling af personoplysninger (databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven). Foreningen skal herudover aktivt oplyse sine eksisterende og nye medlemmer om foreningens politik for behandling af medlemmernes personoplysninger via foreningens privatlivspolitik, herunder lægge denne på foreningens hjemmeside.

i)        Etik og kommunikation: Alle medlemmer har rettigheder og pligter i henhold til vedtægterne. Bestyrelsen har en særlig pligt til at sikre en ordentlig tone i foreningen – internt såvel som eksternt – og forventes at gå foran som et godt eksempel til efterfølgelse.

 

§ 5 Økonomi.

a)      Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

b)   Foreningens drift og projektregnskab skal tilrettelægges således at det opfylder de til enhver tid gældende retningslinier fra Tilskudsgiver (se note 1 på sidste side).

c)      Foreningen har to regnskaber – et over bundne midler (offentlige tilskud) og et over de frie midler (kontingenter m.v.). Regnskaberne for de bundne midler revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret eller registreret revisor og afsluttes senest den 1. marts i det følgende år. De frie midler revideres af en på generalforsamlingen valgt intern revisor (medlem).

d)     Der ydes intet vederlag for det frivillige arbejde til nogen medlemmer idet der udelukkende er tale om individuel eller kollektiv jobsøgning og dermed en forbedret jobsituation for alle medlemmer.

e)      Kørsels-, rejse- og opholdsudgifter for foreningen/netværket skal afregnes efter statens regler.

f)       Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen at udfærdige regler, hvorefter foreningens udgiftsbilag og faktura administreres.

 

§ 6 Tegningsregler og forpligtigelser.

a)      Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden plus yderligere et bestyrelsesmedlem. I formandens fravær af næstformanden plus yderligere et bestyrelsesmedlem.

b)      Ved. evt. optagelse af lån, samt pantsætning af tilgodehavender, tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. En sådan handling skal godkendes på generalforsamling med 2/3 flertal.

c)      For foreningens forpligtigelser hæfter alene foreningens midler, idet ingen medlemmer hæfter for foreningens eventuelle gæld.

 

§ 7 Generalforsamling.

a)      Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

b)     Den ordinære generalforsamling holdes hvert år senest i marts måned. Indkaldelsen sker således, at alle medlemmer modtager dagsorden mindst 14 dage før generalforsamlings­tids­punktet.

c)      Stemmeberettigede er medlemmer, der opfylder medlemskriteriet på generalforsamlings­tids­punktet og ikke er i kontingentrestance. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Opstilling til bestyrelsesvalg skal ske enten ved fremmøde på, eller skriftlig accept til Senior Erhverv Sydsjællands generalforsamling.

d)     Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde:

1.      Valg af dirigent, referent og stemmetællere.

2.      Formandens mundtlige beretning.

3.      Fremlæggelse og godkendelse af regnskab i forhold til årets budget - og resultataflæggelse i forhold til årets resultatmål.

4.      Behandling af indkomne forslag, som skal være bestyrelsen i hænde 10 dage før generalforsamlingen.

5.      Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr.

6.      Fremlæggelse og godkendelse af økonomisk budget og resultatmål ift. Tilskudsgiver for det kommende år.

7.      Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer (maks. 2 B-medlemmer). I lige årstal er 2 bestyrelsesmedlemmer på valg. I ulige årstal er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg. (Genvalg kan finde sted).

8.      Valg af 5 suppleanter til bestyrelsen.

9.      Valg af revisionsfirma. Valg af intern revisor.

10.  Eventuelt.

e)      Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.  Dirigenten beslutter afstemning – og optællingsmetode ved alle valg.

f)       Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovlig indvarslet. Beslutninger træffes ved simpelt flertal blandt de tilstedeværende stemmeberettigede. Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves 2/3 flertal af de fremmødte, samt at de påtænkte vedtægtsændringer fremgår af indkaldelsen.

 

§ 8 Ekstraordinær generalforsamling.

Flertallet af bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling og ligeledes kan minimum 10 af medlemmerne skriftligt overfor bestyrelsen fremsætte begrundet anmodning om indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter, at anmodningen er fremsat. Indkaldelsesfristen til ekstraordinær generalforsamling er 7 dage.

 

§ 9 Foreningens daglige ledelse.

a)      Foreningens daglige ledelse er bestyrelsen.

b)      Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med foreningens vedtægter.

c)      Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og indkaldelsesvarsel for bestyrelsesmøder. Forretningsordenen skal indeholde bestemmelser om dagsorden og referat

d)     Bestyrelsen fører en protokol over bestyrelsens arbejde samt en generalforsamlingsprotokol. Protokollerne skal være tilgængelige for medlemmerne bortset fra personfølsomme oplysninger.

e)      Bestyrelsesmøder holdes mindst 6 gange årligt.

f)       Senest 7 dage efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer. Formanden skal være A-medlem på konstituerings­tids­punktet.

g)      Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen i valgperioden indtræder valgte suppleanter (jf. § 7.8) i bestyrelsen. En A-suppleant erstatter A- eller evt. B-medlem. En B-suppleant kan erstatter et B-medlem. En enig bestyrelse bemyndiges til at supplere sig med et ekstra bestyrelsesmedlem fra foreningskredsen, såfremt alle valgte suppleanter er ”brugt op”.

h)      Bestyrelsen sikrer sig, at Tilskudsgiver altid har kendskab til hvem der pt. er formand, næstformand og kasserer.

i)        Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede ved et indvarslet bestyrelsesmøde. Alle afgørelser sker ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

j)        Bestyrelsen sikrer, at medfinansiering i form af ”dagpenge timer” løbende bliver registreret efter Tilskudsgivers retningslinier - samt at antal årlige tilkomne medlemmer og antal medlemmer genindtrådt på arbejdsmarkedet, kan opgøres og dokumenteres i form af navn og adresse.

k)      Bestyrelsen sikrer, at foreningens regnskaber følger den vejledende kontoplan, at udbetalingsanmodninger til Tilskudsgiver sker via standardskema, samt sikrer dataregistrering til standardevalueringsskema.

l)        Bestyrelsen sikrer, at foreningens regnskab inkl. medfinansiering, revideres og underskrives af det generalforsamlingsvalgte revisorfirma inden generalforsamlingen.

 

§ 10 Foreningens opløsning.

a)      Ophævelse af foreningen kan kun finde sted, når 2/3 af de fremmødte er enige heri på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 2 ugers mellemrum.

b)      Ved ophævelse bortsælges foreningens aktiver i det omfang, de er optaget på udstyrs- og inventarlisten som anskaffet for midler, der er bevilget af Tilskudsgiver. Det ved bortsalg indkomne provenu returneres til Tilskudsgiver. Foreningens andre aktiver tilfalder en anden frivillig organisation i Region Sjælland efter den opløsende generalforsamlings bestemmelser herom.

 

§ 11 Datering.

Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling d. 03-03-2020

____ _____________­­­­­­­­____________________________

Generalforsamlingens dirigent

 

Note 1: "Tilskudsgiver” er Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering = STAR – nævnt i §9 h, j og k. ”Bekendtgørelse nr. 1276 af 31. oktober 2016 om administration af tilskud fra puljer under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings områder".

 

Vedtægter for Senior Erhverv Sydsjælland tiltrådt af bestyrelsen den 3/3-2020:

___________________________           ___________________________          

Formand: Ditte Nukunu                            Næstformand: Flemming Lindegaard

___________________________           ___________________________          

Kasserer: Finn Skov Jensen                    Sekretær: Ann Jørgensen                                      

___________________________

Koordinator: Ari Nieminen