Oversigt over arbejdsgrupper

 

Administration
Mødes ad hoc

Opgaver

Regnskab

Timeregnskab.

Ansvar for lokalerne.

Div. administrationsopgaver.


Virksomhedsservice
Tirsdag efter aftale (torsdag ruteplanlægning)

Opgaver

Markedsføring af foreningen Seniorerhverv over for virksomheder/arbejdsgivere.

Gennemførelse af besøg hos virksomheder/arbejdsgivere.

Præsentationsmapper over for virksomheder/arbejdsgivere.


Medlemsservice
Mandag - fredag

Opgaver

Modtagelse af nye medlemmer.

Oprettelse af nye medlemmer

Introduktion af nye medlemmer

Medlemsrådgivning (CV-registrering).

SE Kursus administration

Kontakt til medlemmerne.


PR-gruppen
Mødes ad hoc

Opgaver

Markedsføring over for potentielt nye medlemmer hos fagforeninger/jobcentre/arbejdsgivere/andre aktør.

Åbent hus

Medlemsarrangementer (sommerfest, julefest, etc.)

Facebook
LinkedIn

Udvikling og vedligeholdelse af hjemmeside og kalender.


IT-Gruppen
Mødes ad hoc

Opgaver

Ansvar for IT-udstyr, computere og AV-udstyr.

Overordnet vedligeholdelse af CV-databasen.

Udvikling af medlemmernes Office kompetencer


CV-café
Fredag

Opgaver

Optimering af / sparring om CV

Optimering af / sparring om ansøgninger

Optimering af / sparring om LinkedIn profiler

 

Bestyrelsesmøde i SET - den 28. oktober 2020


Til stede: Carsten J., Marianne R., Dan A. H., Ole H., Hanne B., Peter N.- M., Henrik H., Preben N. Michael C.
Dirigent: Ole Holst.  Referent: Michael Christensen.

-    Det sidste mødereferat blev godkendt.
-    Som erstatning for Hanne B., er Karina A., valgt som næst-fmd.
-    Covid-19: Carsten undersøger hos SED, hvorefter regler fastsættes.
-    Kontoudtog skal forevises på alle fremtidige best., møder.
-    STAR kto.: 98.924 kr. MDL kto.: 61.428 kr.
-    Der afsættes 8.000 kr., til en lap-top for SET’ udadvendte aktiviteter.
-    Evt., printer køb afventer til næste års budget er fastlagt.
-    25.000 Kr., bruges til radiospots & PR hurtigst muligt i NOV. & DEC!
-    På det næste best., møde disponeres alle udgifter for december.
-    Til og med sept., er der præsteret 3737 timer. (A + B medl.).
-    Per d.d., er der 48 A1, 25 A2 - og 42 B medl.
-    24 medlemmer er kommet i arbejde ÅTD.
-    Vi har fået 36 nye medl., ÅTD.
-    Der er ÅTD foretaget 51 virksomhedsbesøg. Noget under målet!
-    Formanden er tovholder på udfærdigelse af budget for 2021.

Næste bestyrelsesmøde er den 18. november 2020 kl.17:00

 

Senior Erhverv Trekantens persondatapolitikVi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne persondatapolitik (version 1, 1. januar 2019), der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi som seniornetværk kun behandler personoplysninger til bestemte formål og det sker ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Senior Erhverv Trekanten er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: Carsten Jessen

Adresse: Olaf Ryes Gade 7 R, 6000 Kolding

CVR: 26020468

Telefonnr.: 3698 7630

Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Website: http://seniorerhvervdanmark.dk/trekanten/

Behandling af personoplysninger.

Vi behandler følgende personoplysninger:

1) Medlemsoplysninger:

-Almindelige personoplysninger:

Registrerings-og   kontaktoplysninger som navn, adresse,

Indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse,

Billede, CV-data

-Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:

Ingen

2) Oplysninger om bestyrelsesmedlemmer og tovholdere:

-Almindelige personoplysninger:

Kontaktoplysninger som adresse, telefonnummer og e-mailadresse, som ved medlemsoplysninger.

Andre oplysninger om tillidsposter, andre hverv i relation til seniornetværket og bankkontonummer

-Personoplysninger, der kan være tillagt en højere grad af beskyttelse:

CPR-nummer af bestyrelsesmedlemmer, som anvendes ved evt. forespørgsel af netværksforeningens revisor ved årets regnskabsaflæggelse (pga. hvidvaskloven)

Dine medlemsoplysninger kan altid tilgås og gennemgås via medlems-login på seniornetværkets website.

Her indsamler vi oplysninger fra

Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder:

Der er ingen andre kilder som anvendes

Seniornetværkets formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund. Lovlige grunde til behandling er særligt:

Seniornetværkets berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen).

At det er nødvendigt for at opfylde en aftale med dig

Behandling efter lovkrav (eks. skattelove, hvidvasklov, bogføringsbestemmelser)

Behandling med samtykke

Formålene:

1) Formål med behandling af medlemsoplysninger:

Seniornetværkets medlemshåndtering, herunder kontingent-opkrævning og timeopgørelser

Som led i seniornetværkets jobsøgningsaktiviteter, andre aktiviteter og andre formål i henhold til seniornetværkets vedtægter, herunder planlægning, gennemførelse, opfølgning, koordinering og håndtering af opgaver og kommunikation

Overblik over og forbedring af erfaringer og kompetencer, herunder kursustilbud

Udbetaling af rejse-eller kørselsgodtgørelser, refusioner og lignende

Opfyldelse af lovkrav, herunder opfyldelse af Bekendtgørelse nr.1276 af 31.10.2016

Administration af din relation til os

2) Formål med behandling af oplysninger på bestyrelsesmedlemmer og tovholdere:

Se beskrivelser under ”Formål med behandling af medlemsoplysninger”

Håndtering   af bestyrelsesmedlemmernes   og   tovholdernes   hverv i seniornetværket

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

Udøvelse af jobsøgnings, selvhjælps- og medlem-til-medlem hjælps aktiviteter, herunder udfærdigelse af nyhedsbrevlister, deltagerlister, aktivitetsgruppe lister, kursuslister m.v.

Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling

Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v. Afholdelse af sociale arrangementer samt andre netværksaktiviteter

Brug af situationsbilleder taget i seniornetværket, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i seniornetværket

Videregivelse af dit billede og dine CV-oplysninger til arbejdsgivere, ved forespørgsel aktivt direkte hos seniornetværket eller passivt via det landsdækkende CV-katalog, drevet af SE Danmark, ved Landskoordinator

Da seniornetværket er en del af Senior Erhvervs landsdækkende fællesskab og i samarbejde med Landskoordinators Senior Erhverv Danmark, sker der videregivelse af oplysninger om bl.a. kursus-, ERFA-og SE seminar deltagelse til Landskoordinator og andre SE seniornetværk, for at deltagerne kan modtage information og aktivitets- og kursusinformation.

Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af seniornetværket

Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Videregivelse af dine personoplysninger

I forbindelse med Senior Erhverv Trekanten generelle aktiviteter sker der videregivelse af oplysninger om deltagelse i aktiviteter udbudt af Senior Erhverv Danmark gennem Landskoordinator til Landskoordinator.

Der sker videregivelse af oplysninger om bestyrelsesmedlemmer og tovholdere i relevant omfang til Landskoordinator og i et specifikt omfang til Styrelse for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem, bestyrelsesmedlem eller tovholder af seniornetværket:

Medlemmer:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:

Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 3 år efter kalenderåret for din udmeldelse af netværksforeningen

Medlemmer, herunder også bestyrelsesmedlemmer og tovholdere:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:

Bogføringsbilag, herunder f.eks. kørselsbilag, og timeopgørelser skal gemmes i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som bilaget eller opgørelsen drejer sig om

Andre relevante oplysninger til opfølgning og stillingtagen til eventuelle krav gemmes i 5 år efter medlemskabet er ophørt

Vi opbevarer dog oplysninger på såvel medlemmer, bestyrelsesmedlemmer og tovholdere til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

Retten til at blive oplyst om behandlingen af data

Retten til indsigt i egne personoplysninger

Retten til berigtigelse

Retten til sletning

Retten til begrænsning af behandling

Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)

Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst. Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at ændre i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores website og udleveres ved indmeldelse i netværksforeningen. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Underkategorier